Privacy Policy

DS Engineering NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@ds-engineering.be

Verwerkingsdoeleinden 
DS Engineering NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klant-, leverancier- en orderbeheer (oa. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van betalingen ed.) 

Het gaat om volgende gegevens: 
• Naam 
• Adres 
• Telefoonnummer(s) 
• E-mail adres 
• BTW nummer 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.] 

Overmaken aan derden 
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant gedeeld worden met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met DS Engineering NV verbonden zijn. 

Bewaarperiode 
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, 
bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: 
• Telefonisch contact te nemen op het nummer 03 641 63 00 
• Een e-mail te zenden naar info@ds-engineering.be 
• Schriftelijk (Lange Leemstraat 372 bus 5 B-2018 Antwerpen) 

Klacht 
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).